OM VÅRE VILKÅR

Disse vilkårene regulerer betingelsene som gjelder ved leie av båt fra VBU AS. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtalen, må disse være avtalt skriftlig og legges ved leiekontrakten, som et særskilt avtaledokument som signeres av begge parter.

BETALINGSBETINGELSER

Om ikke annet er avtalt, betales avtalt leie før utleieenheten utleveres. Dersom det inngås fakturaavtale, forfaller fakturaer til betaling en uke fra fakturadato. Ved for sen tilbakelevering av utleieenhet med tilhørende utstyr vil leietaker ubetinget bli fakturert med en døgnpris for hver påbegynte nye 24 timer, inntil utleieenheten er levert tilbake.

UTLEVERING LEIEOBJEKTET

Utleieenheten blir utlevert og kontrollert sammen med leietaker på utleiedatoen. Eventuelle mangler eller feil blir notert i samarbeid mellom utleier og leietaker, og leietaker bekrefter kontrollen ved signering i leiekontrakten. Utleier plikter å overlevere utstyret forsikret, rengjort og i full driftsmessig stand. Bemerkede feil/mangler anses akseptert av leietakeren dersom leietaker velger å leie båten uansett. Leietaker må være fylt 18 år for at leiekontrakten skal være gyldig. Leieperioden er fra utleietidspunktet og frem til avtalt returtidspunkt. Et leiedøgn gjelder leie av båten i 24 timer fra oppstarttidspunkt.

RETUR AV LEIEOBJEKTET

Enheten skal innleveres i rengjort stand. Utleier kan kreve betaling med kr. 500 om utleieenheten ikke er rengjort ved innlevering. Leietaker har plikt å melde fra om feil, skade og/eller mangler på utleieenheten som leietaker blir oppmerksom på i leieperioden. Herunder plikter leietaker å melde fra om feil eller skade på utleieenheten som denne har blitt påført under leieperioden. Innlevering av utleieenhet inkl. utstyr skal skje på avtalt returtidspunkt. Utleieperioden kan etter utleiers godkjenning forlenges på forespørsel. Utleieenheten inkl. utstyr regnes ikke som returnert før utleier har godkjent innleveringen skriftlig ved å signere for innlevering på leiekontraktens første side. Leietaker er ansvarlig for utleieobjektet inkl. utstyr frem til dette er skriftlig bekreftet innlevert av utleier. Utleier kan ikke nekte å motta utleieenheten så lenge denne innleveres av leietaker selv.

AVBESTILLING OG ENDRING BOOKING

Angrerett for tjenester gjelder ikke ved enkeltstående tjenester som foregår på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jf. angrerettloven § 19. En booking hos VBU AS følger samme prinsipp som hvis du kjøper en kino-, konsert- eller flybillett. Reservasjon kan føres over til et annet navn kostnadsfritt. Din booking kan kun avbestilles eller endres om du har kjøpt avbestillingsforsikring. Pris på avbestillingsforsikring er NOK 60.-

GAVEKORT OG ANGRERETT

Ved kjøp av gavekort på nettsiden har kunden alltid 14 dager angrerett i henhold til angrerettloven. Vi vil tilbakebetale det aktuelle beløpet ved hjelp av samme betalingsmåte som du brukte da du la inn bestillingen i den grad dette er mulig. VBU AS sender automatisk ut ordrebekreftelse rett etter en reservasjon er gjennomført. Gavekort kan kun brukes på bookinger av Utleie objekter på VBU AS.

ØDELEGGELSER OG FORSIKRING

Leietaker har ansvaret for at utleieenheten(e) er godt ivaretatt i leieperioden og ikke blir utsatt for tyveri, hærverk eller uforsvarlig kjøring/bruk som kan medføre skade på leieobjektet. Alle feil, skader og mangler ved utleieenheten ved innlevering, som ikke var til stede før utleietidspunktet, kan belastes leietaker. Ved tyveri eller større skade, der leietakers erstatningsansvar overstiger forsikringens egenandel, vil leietaker kun bli belastet med egenandel på enheten. Er skadeomfanget vurdert og/eller taksert under den til enhver tid gjeldende egenandelen i utleiers forsikring, vil leietaker bli fakturert for de faktiske reparasjonskostnadene eller verdireduksjonen. Ved skade som er påført utleieobjektet ved forsett eller uaktsomhet, og som derfor ikke dekkes av utleiers forsikring, kan leietaker belastes med hele reparasjonskostnaden eller verdireduksjonen, eller gjenanskaffelseskostanden dersom skaden medfører at leieobjektets verdi er redusert med mer enn 50 %. Om dette er atuelt så har utleier rett til å velge takstmann, som skal ha nødvendig fagkunnskap velges av utleier. Honorar dekkes, innenfor det som må anses som et normalt honorar, av leietaker.

BRUK AV UTLEIEOBJEKTET

Utleieenheten skal utelukkende brukes til det den er er beregnet for. Den skal ikke brukes i næringsvirksomhet. Leietakeren plikter å tilse at utleieenheten i leieperioden kun benyttes av leietaker, og er selv ansvarlig for å inneha tilstrekkelig ferdighet og kompetanse til å behandle utleieenheten korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for fare. Leietaker plikter å følge instruksjon vedr. utleieenhetens bruk. Leietaker plikter i rimelig utstrekning å påse at utleieenheten beskyttes mot bruk av uvedkommende, samt å hindre ytre påvirkning som kan skade utleieenheten. Dersom nødvendig bruksanvisning til medfølgende utstyr ikke medfølger, skal leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade som blir påført utleieenheten i leieperioden er ikke avhengig av at leietaker er gitt veiledning om bruk, har mottatt bruksanvisning eller tilsvarende. Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende, skal det straks tas ut av bruk, med mindre videre bruk er nødvendig og rimelig. Utleier skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utleieenheten eller tilhørende utstyr uten forhåndsgodkjenning av utleier.

Tredjepart

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lignende) over utleieenheten eller tilhørende utstyr.

ANSVARSBEGRENSNING

Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder personskader, tingsskader og formueskader som måtte bli påført utleier, dennes ansatte, leietakeren selv eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering og bruk. Utleier er ikke under noen omstendighet ansvarlig for leietakerens tap, med mindre utleier har opptrådt grovt uaktsomt og utleiers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til leieprisen leietaker er ment å skulle betale etter avtalen med utleier. Utleier innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov.

Firmanavn : Vestfold Båt og Utleie AS

Adresse : Danholmen 25, 3128 Nøtterøy, Norway
Telefon : +47 971 20 200
E-Post : info@vbu.as
Org.Nr. : 927 033 062
Vi bruker informasjonskapsler på vår webside for bedre brukererfaring.